< Terug naar alle leden

MTD landschapsarchitecten Branche: Bedrijfshuisvesting, Architectuur

Bedrijfsomschrijving

MTD landschapsarchitecten is een ontwerpbureau voor de buitenruimte in de meest brede zin. Het bureau werkt aan ontwerpen voor zowel het landelijk als het stedelijk gebied; op diverse schaalniveaus. Steeds wordt er gezocht naar initiërende en voorwaardenscheppende plannen. De opgaven betreffen stedenbouwkundige plannen, de inrichting van straten, pleinen en meer landschappelijke opgaven als parken, landgoederen, tuinen en infrastructurele projecten. Opdrachtgevers zijn overheden, ontwikkelaars, bedrijven, instellingen en particulieren. Steeds vaker betreffen de opgaven echter ook innovatieve, complexe en strategische plannen, waarbinnen coalities worden gesmeed tussen meerdere opdrachtgevende partijen. MTD is een bureau met geschiedenis. Omstreeks 1954 vestigde Pieter Buys zich als landschapsarchitect in ‘s-Hertogenbosch. In de eerste jaren samenwerkend met ondermeer Hans Warnau en Bob van der Vliet binnen Buys & Van der Vliet. In 1998 is het bureau onder de naam MTD landschapsarchitecten voortgezet door Frank Meijer, Han Thijssen en Ruud Dubbeld. Het bureau is zich bewust van haar erfgoed.

Tijdloos en duurzaam
De ontwerpstijl is door de jaren heen te omschrijven als robuust, helder, vanzelfsprekend en tijdloos, waarbij de grote lijn bevestigd wordt middels zorgvuldig uitgewerkte details; ontwerpen zijn functioneel en rijk aan onverwachte gebruiksmogelijkheden. MTD streeft naar ontwerpen die leiden tot een flexibel, verrassend en bijna argeloos gebruik. De ‘genius loci’, de karakteristieke ruimtelijke kenmerken en ontstaansgeschiedenis van een plek, vormen een essentiële inspiratiebron; hiermee krijgen de plannen een duurzame basis en sterke plekgebonden identiteit. Een benaderingswijze, die zich intussen ook in plannen in een kwetsbare, historische omgeving en een internationale context heeft bewezen. Het bureau kent een interdisciplinaire samenstelling; stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, ruimtelijk vormgevers, civiel- en cultuurtechnici werken samen in compacte teams. Materiaalkeuze, technische detaillering en budgettering spelen vanaf de eerste schetsen een volwaardige rol; zo ontstaan integrale, haalbare en realiseerbare plannen. Het bureau onderscheidt zich met name door deze aanwezige technische en financiële knowhow en kennis van besteksmethodieken en aanbestedingsprocedures.

Interactieve communicatie
MTD landschapsarchitecten heeft zich in de loop van de jaren gespecialiseerd in het initiëren en begeleiden van interactieve communicatie trajecten. Het bureau stelt zich op als aanjager en hecht sterk aan een organisatie- en processtructuur, die er op is gericht het tempo hoog te houden. Steeds wordt er gewerkt aan een eenduidige opdrachtformulering als vertrekpunt en een heldere, breed gedragen visie als eindresultaat van een planproces. Hierbij krijgen ook de ‘zachte’ componenten’ in het planproces serieuze aandacht; MTD enthousiasmeert partijen, begeleidt ze en ondersteunt proces om tot gezamenlijke, duurzame ontwerpkeuzen te komen.

Kwaliteitsborging
Binnen het gehele proces van planontwikkeling en communicatie speelt de interne borging van kwaliteit een belangrijke rol. Op bureau- en managementniveau betekent dit een structuur, waarin taken, verantwoordelijkheden en kwalificaties van medewerkers helder zijn gedefinieerd en de verschillende processen helder zijn beschreven; overdracht, interne en externe communicatie, beheer en archivering van documenten zijn hiermee vastgelegd.

Toekomst
De toekomst van het bureau staat MTD helder voor ogen. De ontwikkeling van een jong en dynamisch team van zelfstandige adviseurs, geschoold vanuit de traditie van het bureau. Hierbij heeft het bureau de ambitie een bijdrage te leveren aan een ruimtelijke omgeving, die mooi en duurzaam is, waarin mensen comfortabel kunnen leven en welke veerkrachtig is naar toekomstige veranderingen.


Contactgegevens
Zuid-Willemsvaart 142
5211 NW Den Bosch
T: 073-6125033
I: Website

Business facts
Medewerkers: 10 - 25
Oprichtingsjaar: 1998
Vestigingen: 1
Jaaromzet: €1.000.000 - €2.500.000