Rabobank Tilburg en omstreken: Vooral dingen doen

‘De smeerolie zijn die partijen samenbrengt’, zegt Diederik van Splunter over het partnerschap dat Rabobank is aangegaan met Logistiek Midden-Brabant. ‘Met onze sectorkennis en netwerk willen we Midden-Brabant helpen haar positie als (inter)nationale logistieke topregio verder te versterken.’


Uitgave: Sept-Okt 2017
Thema’s: Ondernemen Onderwijs Opleiding en coaching Opleidingen Opslag & logistiek Financieel advies Financieringspartner Samenwerking

Diederik van Splunter is manager Grootzakelijk bij Rabobank Tilburg en omstreken. Samen met Sandra Smits, bestuursvoorzitter bij Logistiek Midden-Brabant (LMB) vertelt hij over de logistieke ambities van de regio, de uitdagingen die er op dat vlak liggen en de cruciale verbinding van de drie O’s: overheid, ondernemers en onderwijs. Plaats van het gesprek is Koninklijke Saan (Tilburg) waar Sandra manager Industriële Verhuizingen is.

Onlosmakelijk verbonden 
Ik vraag Diederik naar het waarom van de geofficialiseerde samenwerking met LMB. ‘Onze organisatie heeft een aanzienlijk aandeel in de logistieke sector. Een groot aantal van onze klanten is er actief. De verbondenheid met deze sector is groot. Met Rabobank Tilburg en omstreken, Rabobank De Langstraat en Rabobank Hart van Brabant beslaan we de regio Midden-Brabant. Een regio die onlosmakelijk verbonden is met de logistieke sector. Ze staat in de nationale top drie van logistieke hotspots en is uitgeroepen tot de nummer één als het gaat om e-fulfi lment. Het zwaartepunt ligt precies in het midden van deze drie banken. Met de oprichting van Logistiek Midden-Brabant is een slagvaardig platform ontstaan. Een platform dat het logistieke vestigings- en arbeidsklimaat in de regio verder wil versterken en dat wil doen met concrete projecten en acties. Als bank willen wij daar graag onze actieve steun aan verlenen. Daarom zijn we officieel partner van Logistiek Midden-Brabant geworden.’

Triple helix
‘Logistiek Midden-Brabant is ontstaan als onderdeel van Midpoint Brabant’, licht Sandra toe. ‘Midpoint Brabant richt zich op drie voor de regio belangrijke kernsegmenten - smart industries, leisure, logistics - waarbij LMB zich uitsluitend richt op de logistieke sector. Met onverdeelde aandacht werkt dit platform aan de verdere ontwikkeling van de regio als logistieke topregio. De structuur van LMB is simpel en efficiënt: een algemeen bestuur met daaronder een dagelijks bestuur en drie werktafels die de uitvoering op zich nemen. Zowel in het bestuur als de werktafels zijn zowel overheid, ondernemers als onderwijs vertegenwoordigd. Het maakt het mogelijk om beleid en praktijk voortdurend aan elkaar te toetsen. En zorgt ervoor dat kennisinstellingen op hun beurt kunnen inspelen op de behoeften die in de praktijk naar voren komen. Het is immers essentieel dat het onderwijs meegaat met de snelheid van de ontwikkelingen in het logistieke werkveld. Dat kennisinstellingen adaptief en flexibel omgaan met de opleidingsprogramma’s. En het onderwijsaanbod actueel houden. Pas dan kun je namelijk het aanbod van goed opgeleide logistieke medewerkers op de korte en langere termijn borgen.’ ‘De kracht van Logistiek Midden-Brabant is dat de juiste partijen in het bestuur zitten’, stelt Diederik.

Vooral doen
‘Niet alleen praten, maar vooral dingen doen’ is het motto van Logistiek Midden-Brabant. ‘We willen geen veertig projecten die weinig concreet of toepasbaar zijn en waarbij veel wordt gepraat; we willen écht iets realiseren en daarom moeten we ook keuzes maken’, stelt Sandra. ‘Met de werktafels Human Capital, Imago en Innovatie werken we aan praktische acties en oplossingen. De eerste richt zich op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van goed opgeleide arbeidskrachten. De tweede moet zorgen voor een sterk imago van sector en regio. De laatste heeft als doel innovatieve logistieke ideeën te initiëren en te stimuleren.’

Beter imago
‘De werktafels Human Capital en Imago zijn nauw verbonden. Een aantrekkelijk imago van de sector resulteert onmiskenbaar in meer instroom. Zowel aan de onderals de zijkant. Het imago van de logistieke sector is echter dringend aan verandering toe. Want deze sector is zoveel meer dan wielen en dozen schuiven’, zegt Sandra. ‘Met de Dag van de Logistiek laten we zien wat we onder meer doen op het gebied van innovatie, technologie, werkgelegenheid, scholingsmogelijkheden en ondernemerschap. Daarnaast zijn we bezig met een campagne om de logistieke sector aantrekkelijker te maken: we werken aan een op maat gemaakte roadshow waarmee we op verschillende momenten het logistieke werkveld onder de aandacht willen brengen van basisschoolleerlingen, scholieren, studenten en werkenden. Kortom, we openen letterlijk en figuurlijk de deuren van de logistieke sector.’

Helicopterview
Hoe kan Rabobank concreet bij dit alles helpen, vraag ik de manager Grootzakelijk. ‘Enerzijds zijn we sponsor van Logistiek Midden-Brabant. Anderzijds kijken we hoe we met onze kennis en netwerken kunnen bijdragen aan de verschillende werktafels. Onze toegevoegde waarde ligt met name op het overkoepelende vlak. Onze kennis is sector- en regio-overstijgend. Daardoor kunnen we slimme oplossingen verbreden en naar andere sectoren brengen. Zien we bijvoorbeeld dat de bouw iets slims bedenkt, dan kunnen we die innovatie ook aan de logistieke sector presenteren. Netwerken en kennisuitwisseling vormen onze kracht. Van oudsher staat Rabobank synoniem voor verbinden. Het partnerschap met Logistiek Midden-Brabant past hier perfect bij.’ 

Tekst: Gerda Baeyens
Fotografie: Linn de Kort

< Alle thema's