BOB Maakindustrie: Persoonlijk contact onvervangbaar

Op 27 februari 2020 werd de eerste coronabesmetting in Nederland geconstateerd. Een dik jaar later zijn we de miljoen geregistreerde be- smettingen gepasseerd, is er sprake van een tweede lockdown en een derde golf. Grote kans dat je werk als ondernemer er anders uitziet dan voorheen. Want wat zijn de gevolgen in jouw sector? En waar ontstaan er kansen? We vragen diverse Brabantse ondernemers hoe ze met deze uitdagingen omgaan.


Uitgave: Mrt-Apr 2021
Thema’s: Maakindustrie Techniek Metaalbranche Afvalverwerking

Afgelopen jaar is de Nederlandse economie met 3,8 procent gekrompen. Die krimp is net iets sterker dan het vorige dieptepunt in 2009 door de kredietcrisis, en daarmee de grootste daling die het CBS sinds de Tweede Wereldoorlog heeft gemeten. In Brabant zijn eveneens veel bedrijven geraakt door de coronacrisis. Zo ook Desch Plantpak. Jan Willem Wieringa vertelt: ‘In het begin zagen we in eerste instantie een scherpe omzetdaling. En uiteraard zaten veel mensen thuis vanwege corona. In quarantaine of erger: zelf getroffen.’ De omzet trok aan, maar de echte klap voor Desch Plantpak kwam toen een medewerker aan corona overleed. Jan Willem: ‘Ik heb het verdrie- tige nieuws in alle vroegte met ‘zijn’ ploeg besproken. Dat zijn zeer lastige gesprekken.’

Uit de paniekstand
De Cromvoirtse had aanvankelijk een om- zetdaling van zo’n twintig procent; het her- stel trad echter snel in. Ronnie van den Hurk licht toe: ‘De eerste golf bracht een grote onzekerheid met zich mee: ‘wat hangt ons allemaal boven het hoofd?’ Daarvan is in de tweede golf geen sprake.’ Het bedrijf was dan ook goed voorbereid. ‘Het juiste scena- rio kon dit keer uit de kast worden getrok- ken.’ Ook voor de Poolse medewerkers werd een oplossing gevonden. ‘Zij reizen om de paar maanden op en af naar Polen. Uiter- aard houden ze zich aan alle quarantaine- regels en we laten hen preventief testen. Eenmaal in Nederland leven en werken de Poolse krachten samen in een bubbel.’

Topomzet
Turbin had het alleen de eerste zes maan- den rustiger. Dennis Sanders licht toe: ‘Pro- jecten werden uitgesteld of het duurde lang voordat er een beslissing werd genomen. Toch werden we niet keihard geraakt; ons bedrijf is minder kwetsbaar omdat ik samen met mijn compagnon alles heb afbetaald. We zitten niet vast aan dure leningen of leasecontracten.’ De rustige maanden ble- ken bovendien de stilte voor de storm te zijn; Turbin heeft het momenteel drukker dan ooit. ‘We hebben dit jaar al een top- omzet gedraaid en ook de komende maan- den is onze orderportefeuille goed gevuld’, aldus Dennis. Dat brengt de nodige uitda- gingen met zich mee. ‘Als bedrijf wil je liever geen nee verkopen. Daarnaast groeien we uit ons jasje. We zijn met de gemeente Gilze en Rijen in gesprek over een nieuw pand.’ Hoe verklaart Dennis deze topdrukte? ‘We zijn actief binnen een groeimarkt; wa- ter en energie zijn hot. Nederland moet van het gas af; de vraag naar oplossingen zoals warmte/koudeopslag neemt alleen maar toe.’

Compenseren
Cristel Rijnen van Injection Point heeft eveneens weinig reden tot klagen. ‘Vorig jaar mei was er wel even sprake van een drastische dip. We leveren bijvoorbeeld kunststofonderdelen voor koffiemachines voor de horeca; de productie hiervan viel grotendeels stil. Dit verlies wisten we ech- ter snel te compenseren. Zo produceren we bijvoorbeeld ook onderdelen voor een desinfecterend luchtzuiveringssysteem; daar ontstond een flinke run op.’ Daarnaast investeerde het bedrijf in de ontwikkeling van coronaproof-producten. In opdracht van MarcelvanGalenDesign werd Gripz ontwik- keld, een handhygiëne tool waarmee on- nodige aanraking van oppervlakken zoals deurklinken, boodschappenwagens en touch- screens kan worden voorkomen. Het pro- duct won de KvK Impact Award 2020. ‘De tool is gemaakt van gerecycled kunststof en is voorzien van een antimicrobiële toe- voeging, die ervoor zorgt dat het vermenig- vuldigen van bacteriën en virussen stopt’, legt Cristel uit.

Containerzwembad
Ook Container Service Groenenboom speelde in op corona: het familiebedrijf ging zwembaden van zeecontainers produceren. Kristel Groenenboom licht toe: ‘Het begon als een geintje onder collega’s. Toen men- sen vanwege de coronamaatregelen niet op vakantie konden, zouden mensen dan geen interesse hebben om onze containers als zwembad in de eigen tuin te gebruiken?’ Al snel kwamen er veel enthousiaste reac- ties op het idee. Kristel: ‘Landelijke media pikten het op en de orders stroomden mas- saal binnen.’ Het was volgens haar wel even omschakelen om ook de B2C markt te bedienen. ‘Consumenten stellen hele andere en soms verrassende vragen. We hebben bijvoorbeeld geen showroom; toch staan mensen soms met hond en al op de stoep om te komen kijken.’

Testlocaties
De verkoop van de zwembadcontainers compenseert grotendeels de weggevallen orders uit de evenementenbranche. Daar- naast ziet Kristel een groeiende belangstel- ling voor de reparatie van containers ont- staan. ‘Doordat de transportkosten van het verschepen van containers enorm gestegen zijn, is er een tekort aan nieuwe containers vanuit China’, legt ze uit. De koers die het bedrijf is gaan varen sinds Kristel het be- drijf overnam van haar vader, werpt zo zijn vruchten af. ‘We zijn ons op meerdere branches gaan richten; dat maakt ons cri- sisbestendiger. Daarnaast zijn we ons gaan toeleggen op de bouw van speciale contai- ners. Door alle coronamaatregelen blijkt er een grote behoefte te zijn aan snel en tijdelij- ke extra ruimtes voor kantoren, werkplaat- sen of ateliers. Zo leveren we bijvoorbeeld containers voor coronatestlocaties.’

Handen uit de mouwen
Van den Noort, actief op het gebied van af- valinzameling en recycling, ziet eveneens een toename in het aantal particuliere con- tainer bestellingen. Joyce van den Noort: ‘Veel mensen steken de handen uit de mou- wen in de extra tijd die ze nu thuis zijn. De livegang van onze vernieuwde webshop in april 2020 kwam dus op het juiste mo- ment. Met één muisklik heb je de gewenste afvalcontainer in je winkelwagen zitten en binnen 24 uur staat-ie op de stoep. Daar- mee hebben we het gat dat ontstond door het wegvallen van de inzameling bij horeca- en recreatiebedrijven op kunnen vangen met particuliere bestellingen.’ Joyce ziet daar- naast nog volop andere kansen voor het fa- miliebedrijf. ‘Door de doorvoering van onze routeoptimalisatie en de diverse digitalise- ringen en automatiseringen kunnen we goed blijven inspelen op vraag en aanbod en de behoeftes van onze klanten. Ook met ons interne veiligheidsprogramma, dat naar ver- wachting in de loop van dit jaar wordt geïn- troduceerd, behouden we in de toekomst intern continu aandacht voor de motivatie achter (veiligheids)gedrag en gezondheid.’

Een groot gemis
Ook de Cromvoirtse heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in hoogwaardige ICT. Daar plukt het bedrijf nu de vruchten van. Ronnie: ‘Het thuiswerken konden we eenvoudig en slagvaardig uitrollen. Daar- naast hebben we vorig jaar onze nieuwe web- portal gelanceerd, waarmee klanten nog eenvoudiger digitaal kunnen bestellen. Iets wat in deze coronatijd een absolute must is.’ Hoewel veel zaken digitaal goed kun- nen worden afgehandeld, vindt de onder- nemer het persoonlijke contact onvervang- baar. ‘Normaal gesproken nemen we een paar keer per maand deel aan diverse field- labs en andere netwerkbijeenkomsten. Het is een groot gemis dat deze ontmoetingen niet kunnen plaatsvinden; inspiratie vind je niet achter een laptopscherm. Als deze situatie nog langer duurt, dan vrees ik dat het uitblijven van dergelijke ontmoetingen gevolgen heeft voor de innovatiekracht van BV Nederland.’ Ook Kristel verlangt naar het moment waarop ze ‘een bitterbal en biertje’ met andere ondernemers kan nut- tigen. ‘Je mist de echte connectie met el- kaar. Ik bezoek graag een BOB Academy of netwerkborrel ter inspiratie en om juist in contact te komen met ondernemers bui- ten mijn eigen kring.’

Outsourcen
Dennis loopt met name tegen het probleem van de gesloten grenzen aan. ‘Turbin expor- teert zo’n 70% van haar systemen richting het buitenland. Deze bouwen we zelf van A tot Z en worden door ons bij de klant ge- plaatst en geïmplementeerd. Helaas lopen we hierin de nodige vertragingen op.’ Toch verwacht Dennis dit jaar een flinke omzet- groei te realiseren. ‘Omdat we bestookt worden met aanvragen, wordt er steeds meer uitbesteed. We hebben simpelweg niet ge- noeg handen beschikbaar om alles zelf te doen. Daarom willen we bijvoorbeeld het assembleren vaker outsourcen.’ Hiervoor zoekt het bedrijf de samenwerking met regio- nale partijen op. ‘We willen langdurige en duurzame relaties opbouwen. En dat gaat nu eenmaal beter in je eigen omgeving.’

Recyclaten
Cristel is hoopvol gestemd over de toe- komst. ‘De circulaire economie is mede door de coronacrisis in een versnelling te- rechtgekomen. Er is meer oog voor een gezonde leefomgeving. Waar er eerst vooral een financiële prikkel nodig was om te ver- duurzamen, zie je steeds meer druk vanuit de maatschappij ontstaan. Producenten zijn hierdoor gedwongen om kritisch te kijken naar het gebruik van materialen.’ Injection Point zoekt bewust marktsegmenten op die vanuit een duurzaamheidsgedachte opere- ren. Zo is zij sinds jaar en dag werkzaam voor het herbruikbare waterflesmerk Dopper. Daarnaast is het bedrijf aanjager van het gebruik van recyclaten. Cristel: ‘Onlangs hebben we met een klant duurzaam speel- goed ontwikkeld. De kunststofkorrels zijn afkomstig uit oude koelkasten en vries- kisten. Dit zijn mooie projecten waar we blij van worden; hiervoor zetten we onze kennis en kunde graag in!’

Beter plastic
Ook Desch Plantpak richt zich op duur- zaamheid. Het bedrijf heeft de afgelopen anderhalf jaar een enorme switch gemaakt naar ‘nog beter plastic’. Jan Willem licht toe: ‘We maken al decennialang gebruik van gerecycled plastic. Echter, we zijn gaan doorontwikkelen en hebben nu D-TECTplus gelanceerd, wat nog beter te detecteren is in de afvalverwerking, zodat het plastic weer hergebruikt kan worden. En RECOVER wat detecteerbaar is en gemaakt van gecertifi- ceerd post-consumer materiaal. In gewoon Nederlands: plastic uit de PMD zak.’

Voordelen
Hoewel het een uitzonderlijk jaar is geweest met de nodige onzekerheden, uitdagingen en veranderingen, heeft Joyce de afgelopen periode niet direct als iets negatiefs erva- ren. ‘Van den Noort is actief in de vitale sector; we mogen en moeten onze werk- zaamheden te allen tijde blijven uitvoeren. Daarvoor zetten we alles op alles om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen. We hebben daarbij juist meer zorg voor elkaar, ondanks de beperkte con- tacten. Zo proberen we ook door online activiteiten de onderlinge betrokkenheid met de collega’s te houden.’ Ook Kristel ziet een voordeel door de crisis ontstaan: het is makkelijker om aan nieuwe mede- werkers te komen. ‘Goed personeel is lastig te vinden. Maar nu zwemmen er veel meer vissen in de vijver.’

Staycation
Jan Willem vindt het lastig om te voorspel- len wat de toekomst brengt nu er nog veel landen in lockdown zijn. Wel voorziet hij dat 2021 wederom een ‘staycation’ wordt. ‘We denken en hopen dat mensen wederom veel tijd in de tuin of op het balkon gaan doorbrengen, en die dan weer een beetje op- leuken met planten.’ Daarnaast voorziet hij groei door de twee nieuwe IPP-fabrieken die afgelopen september in Nederland en Polen zijn overgenomen. ‘We zien enorme groeikansen door het IPP-assortiment te verkopen binnen het wereldwijde klanten- netwerk dat we al hebben. Daarnaast zijn we continu bezig nieuwe, betere producten voor de tuinbouwmarkt te ontwikkelen.’ Cristel verwacht eveneens dat het vakantie- geld deels wordt besteed aan het klussen in en rondom huis. ‘We zagen afgelopen zomer een flinke toename in de productie van onderdelen voor horren, plissédeuren en zonweringen. Ook dit jaar zullen veel mensen hun huis gaan upgraden.’

Op vakantie
Ronnie ziet de toekomst vol vertrouwen te- gemoet en verwacht dat mensen hun vakan- tie juist weer buitenshuis kunnen vieren: ‘Ik kan natuurlijk niet in een glazen bol kijken, maar ik ben positief gestemd. Dankzij het vaccinatieprogramma en de stijgende tem- peraturen denk ik dat het virus in mei of juni een heel eind onder controle is. Ik ver- wacht zelfs dat we deze zomer weer op va- kantie kunnen!’ Laten we hopen dat Ronnie’s voorspelling gaat uitkomen. En dat we el- kaar snel in levende lijve mogen ontmoeten tijdens een BOB Borrel of BOB Academy om samen eindelijk weer eens het glas te kunnen heffen!

< Alle thema's