De Beer Accountants & Belastingadviseurs: Kwartaal van de waarheid

Worden de komende maanden het kwartaal van de waarheid voor de Brexit, ons Kabinet en het Klimaatakkoord?


Ma 15 Apr 2019

De kans is groot op een ‘no-deal’ Brexit. Veel ondernemers hielden het eerst voor onmogelijk dat het Verenigd Koninkrijk zonder deal zou vertrekken. Nu onderzoeken die ondernemers alsnog wat een no-deal Brexit kan betekenen. Ook bij het kantoor van De Beer Accountants & Belastingadviserus melden zich organisaties die alsnog de impact van de Brexit willen onderzoeken.

Niet alleen de Brexit staat voor de deur. Ze krijgen ook verkiezingen: eerst de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart en later op 23 mei voor het Europees Parlement. Ook deze hebben vast en zeker de nodige impact op het ondernemersklimaat de komende periode.

Tot slot is er nog het (Ontwerp) Klimaatakkoord. Aanvankelijk leek hier grote politieke consensus over te bestaan. Later  ontstond -door de sterke discussie over wie de energietransitie moet gaan betalen-een grote maatschappelijke discussie. Ook over dit onderwerp is het daarom op dit moment moeilijk te zeggen wat dit precies voor jou als ondernemer gaat betekenen. Xij als je vaste adviseur houden de vinger aan de pols en blijven je graag bijstaan. 

Het Ontwerp-Klimaatakkoord
De laatste tijd is er zoveel politiek gekrakeel rondom het OntwerpKlimaatakkoord, dat je zou kunnen denken dat het al definitief is. Wat is de huidige stand van zaken en wat gaat het (Ontwerp-) Klimaatakkoord voor jou betekenen?

De stand van zaken Op 21 december 2018 presenteerde Ed Nijpels als voorzitter van het Klimaatberaad het Ontwerp-Klimaatakkoord. Dit voorstel bouwt voort op het Energieakkoord uit 2013. Momenteel rekenen het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving het Ontwerp-Klimaatakkoord door. Beide bureaus zegden toe hun doorrekeningen op 13 maart 2019 gereed te hebben. Dat is één week voor de Provinciale Staten-verkiezingen op 20 maart 2019. Daarmee lijkt vast te staan dat in de laatste fase van de Provinciale Statenverkiezingen dit volop onderwerp van de verkiezingsdebatten zal zijn.

Nadat de doorrekeningen bekend zijn, maakt het Klimaatberaad zijn Ontwerp definitief waarna het definitieve Klimaatakkoord wordt aangeboden aan het kabinet. Het kabinet brengt het vermoedelijk vervolgens naar de Tweede Kamer om over de hoofdlijnen daarvan te spreken. De afzonderlijke wetsvoorstellen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord, moeten vervolgens ook allemaal naar Tweede en Eerste Kamer. Daarmee is wel duidelijk – ook gezien recente uitingen van diverse coalitiepartijen – dat er nog het nodige kan veranderen aan de plannen zoals die momenteel bekend zijn. Anderzijds, de coalitie onderschrijft de grote lijnen natuurlijk wel. Daarom is het goed om nu al te weten wat er in staat.

Wat staat er in het Ontwerp-Klimaatakkoord?
Het Ontwerp-Klimaatakkoord is onderverdeeld in een vijftal grote thema’s:
• Elektriciteit
• Gebouwde omgeving
• Industrie
• Landbouw en landgebruik
• Mobiliteit

Op al deze deelgebieden stelt men maatregelen voor. Soms algemene soms heel concrete. In totaal zo’n 600! De maatregelen beogen te komen tot een CO2 reductie van 49% in 2030.

Wat betekent dat voor jou?
Door alle discussies rondom het OntwerpKlimaatakkoord werd wel duidelijk dat er wat gaat gebeuren op het gebied van de energietransitie. Dit ondanks het feit dat de extremen in deze discussie de overhand lijken te gaan krijgen. De tegenstellingen tussen degenen die menen dat nog veel ingrijpender maatregelen genomen moeten worden en degenen die menen dat het kabinet veel te snel gaat, lijken alleen maar groter te worden. De bewustwording is in ieder geval goed in gang gezet.

Je zult in jouw beslissingen, of dat nu privé of zakelijk is, de gevolgen van de komende energietransitie en de maatregelen daarom heen, dan ook altijd goed moeten meenemen. Dat gaat van de aanschaf van een nieuwe auto van de zaak, zonnepanelen op jouw privé- of bedrijfspand tot het geheel energetisch doorlichten van jouw onderneming. De komende jaren houden zij je op de hoogte, als men de maatregelen stap voor stap in concrete wetsvoorstellen doorvoert. 

< Alle nieuwsberichten