< Terug naar alle leden

Selma van Gorp

Directeur bij Edecco

Stuur contactverzoek

Edecco Branche: Personeel & organisatie, Overig personeel en organisatie

Bedrijfsomschrijving

Met arbeidstraining aan de slag
Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hebben op de werkvloer soms wat extra ondersteuning nodig. Als werkgever kan het moeilijk zijn deze werknemers optimaal te begeleiden. Dan is arbeitstraining de oplossing. De arbeitstrainer ondersteunt de werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de dagelijkse werkzaamheden door een duidelijk plan van aanpak op te stellen met haalbare doelen. Er is daarnaast wekelijks overleg met de contactpersoon op de werkvloer. Zo nodig adviseert hij de werkgever over eventuele aanpassingen. Ons doel is om te werken aan een langdurige werkrelatie die voor beide partijen prettig is.

Laat werknemers tot hun recht komen
Het doel van arbeitstraining is dat de kandidaat leert om zijn/haar taken zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. De arbeidstrainer loopt in dat traject mee naast de werknemer en de contactpersoon. Zodra de kandidaat gestart is met een (proef)plaatsing, start ook de inzet van de arbeidstrainer. De Jobcoach blijft vaak langere tijd betrokken. Zo krijgt de kandidaat alle ruimte om zich te ontwikkelen en om te leren. Het is de bedoeling om de werknemer zo optimaal mogelijk in zijn kracht te zetten, en hierbij zo nodig optimaal te begeleiden. Soms is het nodig om na het traject de begeleiding door de Jobcoach voort te zetten om terugval te voorkomen

Werkwijze
Onze aanpak kenmerkt zich door maatwerk. We kijken gericht naar wat een kandidaat nodig heeft op het gebied van persoonlijke en werkgerelateerde vaardigheden, welke belemmeringen er spelen en wat voor werk bij iemand past.

Voor de meeste mensen is het al moeilijk om een vaste baan te vinden, voor mensen met een beperking is dat nog moeilijker.

Door een individuele aanpak en gebruik te maken van een groot netwerk van maatschappelijk betrokken werkgevers maken wij het verschil en zijn wij in staat voor nagenoeg iedere werkzoekende een passende werkplek te vinden. Dat klinkt hoogdravend, maar wij willen het kunnen bewijzen.

Voor iedere werkzoekende worden passende trajecten gezocht, waarbij de persoonlijke omstandigheden van de kandidaat worden meegewogen en ingepast in het hele proces.

Wij bieden niet alleen deze banen aan, wij zorgen er ook voor dat de werknemer (inmiddels is het dan een werknemer) zich ook op zijn plek voelt en een welkome bijdrage kan leveren in het arbeidsproces. Door een aantal uren per week individuele begeleiding, leert de werknemer wat er nodig is om te kunnen werken en ook te blijven werken en zijn eigen salaris te verdienen. Werknemer tevreden, werkgever tevreden en Edecco tevreden.

Onze doelgroep bestaat uit kandidaten vallend onder de categorie:

Statushouders
Participatiekandidaten
Wajong (doelgroep LVB / A.S.S / psychische en/of psychiatrische stoornissen, merendeel in combinatie met gedragsproblematiek)
Voor onze kandidaten bieden we verschillende trajecten aan. Ons streven is altijd dat de kandidaten weer duurzaam aan het werk kunnen.

Participatie: iedereen doet mee
Door de komst van de Participatiewet en de Wet Banenafspraak vindt er een verschuiving plaats naar een inclusieve arbeidsmarkt. Edecco werkt vanuit de gedachte ‘iedereen doet mee’. Volwaardig deel uit maken van de samenleving en participeren naar vermogen. Meedoen is de norm, werken het middel en waar mogelijk het doel! Zo levert Edecco een bijdrage aan de Banenafspraak; begin 2026 moeten er in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking.

De doelgroep

Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
(Voormalige) leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) die zich schriftelijk hebben aangemeld bij UWV;
Mensen met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening);
Wajongers met arbeidsvermogen;
Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.
De mensen voor wie de banen zijn bestemd komen in het doelgroepregister. UWV beheert dit register. Als een werkgever iemand uit het doelgroepregister in dienst neemt, telt deze baan mee voor de banenafspraak en de quotumregeling.

Iedereen doet mee in verschillende fases
Onze methode kent een aantal stappen in een doordachte volgorde.

Intake
Allereerst maken we uiteraard kennis met de cliënt en komen we er achter wat deze wil, wat zijn of haar persoonlijke behoeftes zijn, interesses, vaardigheden en mogelijkheden.

Jobfinding, baananalyse en Jobmatching
In de fase van ‘jobfinding’ gaan we naar bedrijven en maken we eventueel een baan -en taakanalyse. Er wordt gekeken naar de structuur en de cultuur van het bedrijf en naar de benodigde sociale vaardigheden. Vervolgens koppelen we een client aan de baan, de ‘Jobmatching’. Indien nodig wordt er een training aan de client gegeven of wordt de baan enigszins aan de client aangepast.

Jobcoaching
De Jobcoach maakt afspraken over arbeidsvoorwaarden, zoals het contract en het salaris maar ook de arbeidsomstandigheden. Hij of zij ondersteunt de cliënt op of rond de werkplek door hem zo nodig algemene beroeps- en sociale vaardigheden bij te brengen. De Jobcoach zorgt ervoor dat de cliënt de bedrijfscultuur kent en er mee om weet te gaan en maakt samen met de client en de contactpersoon nadere afspraken. De Jobcoach heeft wekelijks overleg en probeert ook het bedrijf voor de toekomst als werkgever te behouden.


Contactgegevens
Nijverheidsstraat 9
5531 AA Bladel
T: 0610699815
I: Website

Business facts
Medewerkers: < 5
Oprichtingsjaar: 2020
Vestigingen: 1
Jaaromzet: < €250.000